Kwaliteit & Privacy

GO hecht waarde aan het leveren van goede kwaliteit en privacy van cliënten. 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ–vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

Algemene gegevens

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Johan Kamphuis
BIG-registraties: 19920448525
Basisopleiding: Orthopedagogiek, GZ-psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94103195

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Graafschap Orthopedagogie
E-mailadres: orthopedagogie@graafschapcollege.nl
KvK nummer: 09132441
Website: www.gojongeren.nl
AGB-code praktijk: 94056167

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:
3a. Jeugdigen en jong-volwassenen en hun ouders met:
Leer- en gedragsproblematiek, ontwikkelingsstoornissen, psychische klachten/stoornissen
(vermoeden DSM-5 stoornis), zelfbeeld en identiteitsproblemen, problemen in de relaties.
Diagnostiek en behandeling vanuit een systeemtheoretisch en cognitief gedragstherapeutisch kader,
waarbij er oplossingsgericht gewerkt wordt, met E-Health.
3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
Regiebehandelaar 1
Naam: Johan Kamphuis
BIG-registratienummer: 19920448525
Regiebehandelaar 2
Naam: Inez Damman
BIG-registratienummer: 59035673225
Regiebehandelaar 3
Naam: Evelien Beuzelijnck
BIG-registratienummer: 19926877231

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Anders: Onderwijs (VO en MBO)
Jeugdzorgaanbieders
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Graafschapcollege (onderwijs en Loopbaanplein);
Trajectbegeleiders onderwijs (vanuit moederorganisaties: Entrea-Lindenhout, Sensire, SOTOG);
Jeugdconsulenten van de gemeenten;
Huisartsen en POH-ers;
Psychiater;
Overige zorgaanbieders binnen de Jeugdzorg (Entrea-Lindenhout), (Jeugd)GGZ (GGnet, Karakter),
Kentalis, vrijgevestigden in GBGGZ.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Bij doorverwijzing naar specialistische zorg, afschaling naar POH-er danwel jeugdconsulenten van de
gemeenten ter nazorg;
Indien aan medicamenteuze behandeling wordt gedacht;
Consultatie.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
De regiebehandelaren zijn op kantoortijden bereikbaar via telefoon, email en voicemail. Bij
afwezigheid is de coördinator van de praktijk bereikbaar. Gedurende kantoortijden worden cliënten
en verwijzers via telefoon en email te woord gestaan.
Cliënten kunnen bij een crisis contact opnemen met de spoedeisende zorg van de jeugdzorg danwel
de ggz crisisdienst (via de huisartsenpost).
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: de cliënt in geval van een crisis (buiten kantoortijden) contact kan opnemen met de
spoedeisende zorg van de jeugdzorg en/of de huisarts.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.gojongeren.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.nvgzp.nl en www.bigregister.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Als een cliënt een klacht heeft over de behandeling kan hij/zij dit met de regiebehandelaar
bespreken. Indien nodig kan de klacht met een collega (Britt Ketelaar, coördinator van de praktijk)
besproken worden.
Link naar website:
www.gojongeren.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Inez Damman
Evelien Beuzelijnck
Britt Ketelaar
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

Het behandelproces

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.gojongeren.nl

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De coördinator van GO ontvangt de (telefonische) aanmelding. Vanaf de intake is de
regiebehandelaar de persoon die van aanmelding tot afsluiting verantwoordelijk is. Bij afwezigheid
van de regiebehandelaar wordt dit waargenomen door collega’s Inez Damman of Evelien Beuzelijnck.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Johan Kamphuis
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
De mede-regiebehandelaren.
Onderdelen van het diagnostisch proces (bijvoorbeeld testonderzoek, intelligentie-onderzoek) kan
door collega orthopedagoog met diagnostische aantekening gedaan worden.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Johan Kamphuis
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Johan Kamphuis
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Bij jongeren tot 16 jaar is er altijd contact met gezaghebbende ouder(s) danwel verzorgers.
Bij (jong)volwassenen gebeurt dit in overleg met hen.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er wordt gewerkt met E-Health. Er worden samen met de cliënt behandeldoelen opgesteld. Er wordt
gewerkt met ROM en Cliënttevredenheidsonderzoek. Tevens wordt er aan de cliënt tussentijds om
feedback gevraagd aangaande de tevredenheid van de behandeling. Bij afsluiting van de behandeling
worden de behandeldoelen geëvalueerd.
14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Na 5 sessies evalueren voortgang ten aanzien van de (behandel)doelen.
14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Na 5 sessies aandacht voor tevredenheid van de geboden behandeling.
Cliënttevredenheidsonderzoek aan de hand van een vragenlijst, na afsluiting geboden zorg.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

Ondertekening

Naam: Johan Kamphuis
Plaats: Doetinchem
Datum: 30-10-2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

Keurmerk Basis GGZ
Wat houdt dit in?

Met het Keurmerk Basis GGZ laat GO zien dat zij een stap extra zet dan wettelijk noodzakelijk is. Keurmerkdragers Basis GGZ zijn zelfkritisch en koploper in het monitoren en verbeteren van de organisatie, het zorgproces en de voortgang binnen behandelingen. Een Keurmerkdrager kijkt breder dan de eigen praktijk of instelling, staat open voor het implementeren van innovaties en zet zich actief in voor de verdere ontwikkeling van de gehele GBGGZ.

Privacystatement

GO gevestigd te Doetinchem, Notenlaan 2,  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09132432, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe GO met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Lees hier het privacystatement
 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie GO persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van GO;
 3. bezoekers van www.gojongeren.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van GO;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met GO contact opnemen of van wie GO persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

GO verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van GO zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. Door eventuele video opnames worden vastgelegd bijvoorbeeld tijdens sessies, toepassingen voor e-health.

 

 1. Doeleinden verwerking

GO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de website www.gojongeren.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

 1. Rechtsgrond

GO verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeenten;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

GO kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van GO persoonsgegevens verwerken. GO sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

GO deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling en declaratie (bijvoorbeeld een verwijzing aan de huisarts en declaratie aan de gemeenten) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. GO deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

GO geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt GO ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

GO bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. GO hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij anders aangegeven en met toestemming van de sollicitant;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

GO kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van GO gepubliceerd (www.gojongeren.nl). Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht GO te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met GO door een e-mailbericht te sturen naar info@gojongeren.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop GO persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met GO door een e-mailbericht te sturen naar info@gojongeren.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

WhatsApp chat