Kwaliteit & Privacy

GO hecht waarde aan het leveren van goede kwaliteit en privacy van cliënten. 

Keurmerk Basis GGZ
Wat houdt dit in?

Met het Keurmerk Basis GGZ laat GO zien dat zij een stap extra zet dan wettelijk noodzakelijk is. Keurmerkdragers Basis GGZ zijn zelfkritisch en koploper in het monitoren en verbeteren van de organisatie, het zorgproces en de voortgang binnen behandelingen. Een Keurmerkdrager kijkt breder dan de eigen praktijk of instelling, staat open voor het implementeren van innovaties en zet zich actief in voor de verdere ontwikkeling van de gehele GBGGZ.

Privacystatement

GO gevestigd te Doetinchem, Notenlaan 2,  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09132432, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe GO met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Lees hier het privacystatement
 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie GO persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van GO;
 3. bezoekers van www.gojongeren.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van GO;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met GO contact opnemen of van wie GO persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

GO verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van GO zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. Door eventuele video opnames worden vastgelegd bijvoorbeeld tijdens sessies, toepassingen voor e-health.

 

 1. Doeleinden verwerking

GO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de website www.gojongeren.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

 1. Rechtsgrond

GO verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeenten;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

GO kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van GO persoonsgegevens verwerken. GO sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

GO deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling en declaratie (bijvoorbeeld een verwijzing aan de huisarts en declaratie aan de gemeenten) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. GO deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

GO geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt GO ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

GO bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. GO hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij anders aangegeven en met toestemming van de sollicitant;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

GO kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van GO gepubliceerd (www.gojongeren.nl). Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht GO te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met GO door een e-mailbericht te sturen naar info@gojongeren.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop GO persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met GO door een e-mailbericht te sturen naar info@gojongeren.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

WhatsApp chat